ایمیل info@tmbg.ir

فکس 88041184

برنامه های راهبردی و آتی شرکت

شرکت توسعه مسیر برق گیلان > برنامه های راهبردی و آتی شرکت

برنامه های راهبردی و آتی شرکت

 

اهداف

 • حفظ پایداری تولید در نیروگاه گیلان
 • خلق ارزش برای صاحبان سهام و حداکثر کردن بازده ذینفعان
 • توانمندسازی و توسعه سرمایه های انسانی

راهبردها

 • بهره برداری استاندارد از واحدهای نیروگاهی
 • انجام به موقع اورهال واحدها طبق مشخصات و دستورالعمل های سازنده اصلی
 • نوسازی و بازسازی واحدهای اصلی و پشتیبان
 • بهبود مستمر در تمامی حوزه های فنی و عملیاتی
 • جذب، نگهداری و ارتقای سرمایه های فکری و انسانی
 • بازاریابی و استفاده از ظرفیت قراردادهای دوجانبه
 • استفاده از ظرفیت ساخت و تأمین داخلی
 • استفاده از فناوری های روز جهت بهبود فرآیندهای داخلی

 

سیاست های اجرایی در جهت تحقق راهبردها و اهداف

با عنایت به موارد برشمرده برنامه های کلی شرکت برای سال مالی منتهی به 1403/06/31 بشرح ذیل می باشد:

* اجرای برنامه تعمیرات اساسی و اورهال واحدهای سوم و اول گاز و اول بخار بترتیب در پاییز و زمستان سال 1402 طبق برنامه زمانبندی

* تداوم اجرای مطلوب فرایند شناسایی و تامین و لجستیک نیازمندی های نیروگاه جهت امکان تحقق اجرای برنامه تعمیرات اساسی دو واحد گاز و یک واحد بخار برای سنوات آتی طبق برنامه زمانبندی و دستورالعمل های اجرایی

* استفاده حداکثری از ظرفیت تامین نقدینگی با عقد قراردادهای فروش دوجانبه به مصرف کنندگان و سایر خریداران مجاز برق نیروگاه و عندالزوم فروش در بورس انرژی

* اجرای برنامه های طرح ریزی شده برای توسعه و بهبود تأسیسات و زیرساخت های پشتیبانی تولید نظیر احداث سوله دوهزارمترمربعی، ترمیم مسیرهای دسترسی درون نیروگاه و …

* برنامه ریزی برای توسعه زیرساخت تبادل سریع اطلاعات بین نیروگاه و شرکت توسعه مسیر برق گیلان در راستای اصلاح برخی فرآیندها

* پیگیری اجرای مطلوب فرآیند جانشین پروری و انتقال تجارب در حوزه بهره برداری و نگهداری از نیروگاه گیلان

* تداوم رویه استفاده حداکثری از ظرفیت ساخت و تامین داخلی اقلام مورد نیاز نیروگاه

* مشارکت فعال در زمینه پیگیری مطالبات صنفی شرکتهای تولیدکننده برق نظیر واقعی سازی نرخ خرید برق توسط وزارت نیرو و … از طریق همکاری سازنده با سندیکای شرکتهای تولید کننده برق و شرکتهای عضو