ایمیل info@tmbg.ir

فکس 88041184

کمیته انتصابات

شرکت توسعه مسیر برق گیلان > کمیته انتصابات

کمیته انتصابات

براساس منشور مصوب برای کمیته انتصابات، این کمیته حسب ضرورت تشکیل می شود و اعضاء آن دو عضو غیرموظف هیئت مدیره (رئیس هیئت مدیره و یک عضو اصلی) بهمراه مدیرعامل می باشند. تاکنون برای تشکیل جلسه کمیته مذکور موردی ضرورت نیافته است.