ایمیل info@tmbg.ir

فکس 88041184

گزارش پایداری

شرکت توسعه مسیر برق گیلان > گزارش پایداری

گزارش پایداری شرکتی

 

اثرات اقتصادی

از بعد اقتصادی فعالیت شرکت در حوزه تولید مطمئن و پایدار برق به میزان مورد درخواست شبکه برق کشور دارای تاثیرگذاری عمده ای می باشد تامین حدود 2.2 درصد از برق مصرفی کشور و ایجاد ارزش برای ذینفعان از طریق رشد درآمد و رشد سود سالیانه و همچنین توجه به کاهش هزینه ها و شناسایی گروه های مختلف مشتریان و انتخاب بازارهای هدف (بازار عمده فروشی برق ایران ، بورس انرژی و دوجانبه) بمنظور پیشبرد تداوم پایداری تولید نیروگاه گیلان اثر فعالیت اقتصادی شرکت می باشد.

گزارش مصرف انرژی  

محصول تولیدی توربین های گازی نیروگاه گیلان برق است و مواد مستقیم دخیل در تولید آن گاز طبیعی و اکسیژن هوا میباشند. در مواقعی که تامین گاز به میزان مورد نیاز تولید برق با کمبود مواجه میگردد همانند ایام سرد سال، سوخت جایگزین گازوئیل میباشد. ذیلاً گزارش مصرف این دو نوع سوخت و مقدار متناظر تولید برق بواسطه آن و نیز میزان مصرف داخلی و متوسط راندمان حرارتی برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 ارائه می گردد.

گزارش مصرف انرژی

گزارش اقدامات محیط زیستی

مديريت پسماند: در نیروگاه گیلان مبتنی بر استانداردهای تعریف شده نظام مديريت يکپارچه IMS و استانداردهای سازمان حفاظت محيط زيست کشور، نسبت به شناسايي مقادير پسماند توليدي و تفکيک پسماندها اقدام نموده و براي موارد آلودگي حاد، ضمن هماهنگي با سازمان حفاظت محيط زيست، شهرداري رشت و سازمان بازيافت شهرداري، نسبت به جداسازي، دفن ايمن ، بازيافت زباله ( کاغذ ) و … اقدام می شود.

ارزيابي پارامترهاي زيست محيطي،ايمني و بهداشت حرفه اي شرکت مديريت و فعاليت هاي پيمانکاري: در نيروگاه سيکل ترکيبي گيلان نمونه گيري هاي فصلي زيست محيطي مطابق الزامات پايش خود اظهاري (بند ب ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه) در هر فصل توسط شرکت هاي معتمد سازمان محيط زيست انجام و نتايج به سازمان محيط زيست و نيروگاه گيلان ارسال مي گردد. همچنين سازمان محيط زيست به صورت سرزده اقدام به نمونه گيري از خروجي هاي پساب و نظارت بر فعاليتهاي پيمانکاران با لحاظ نمودن عملکرد زيست محيطي مي نمايد که تاکنون با توجه به مشاهدات و نمونه گيري هاي سرزده سازمان محيط زيست و نتايج آناليز شرکت هاي معتمد ، اخطاريه اي دريافت نشده است که نشان دهنده رعايت الزامات و استانداردها از طرف شرکت مديريت توليد برق گيلان مي باشد.

مميزی انرژی: با الگوبرداری از تجارب موفق در سطح صنعت برق علی الخصوص شرکت توانير و شرکت مادر تخصصی توليد نيروی برق حرارتی و استانداردهاي ملي مصوب، ممیزی انرژی از طريق شرکتهای معتمد سازمان استاندارد ملی ایران اجرا شده و گواهینامه استاندارد سالیانه از طرف ادراه کل استاندارد استان گیلان صادر می گردد.

حفظ فضای سبز: فضای سبز به مساحت حدود 8 هکتار دارای 8405 اصله درخت با گونه های متنوع می باشد که جهت حفظ آن از دانش و تجربه متخصصین در این حوزه استفاده می شود.

 

گزارش اقدامات در زمینه مسئولیت های اجتماعی

مدیریت شرکت توسعه مسیر برق گیلان بر این باور است که کل داشته های مجموعه به اجتماع تعلق دارد و از این منظر میبایست بعنوان عضوی مسئول در اجتماعی که به آن تعلق دارد نقش آفرینی نماید.

برق بعنوان اصلی ترین مولفه زندگی بشر امروزی بشمار میآید به نحوی که کمبود آن دارای بیشترین اثر نامطلوب را بر زندگی جوامع دارد. حفظ شرایط تولید در نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان در حد ظرفیت عملی اولیه نیروگاه گیلان برغم گذشت بیش از سی سال از بهره برداری واحدهای آن، دستاورد مهم شرکت در رابطه با ادای دین به اجتماعی است که بدان تعلق دارد. در عین حال توجه به ساخت داخل بمنظور استفاده حداکثری از توان تولیدی داخل کشور که میتواند به خلق بیشتر ثروت در کشور و نیز افزایش اشتغال بیانجامد وجه اهتمام شرکت طی سال های فعالیت خود بوده است.

مشارکت در رویدادهای علمی و اجرایی بمنظور تبادل تجارب و دستاوردهای عملی که میتواند به افزایش توان مهارتی و علمی بخشهای عملیاتی و توسعه فعالیت های مشترک صنعت و دانشگاه بیانجامد همواره مورد توجه بوده است. اجرای برنامه بازدیدهای دانشجویی و پذیرش کارآموزان رشته های مرتبط از سطح دانشگاه ها و موسسات علمی و آموزشی استان نیز در راستا می باشد.

توجه جدی به حفظ و ارتقا سطح سلامت کارکنان و جلوگیری از وقوع آسیب های شغلی از طریق ایجاد محیط کار ایمن و سالم وجه اهتمام شرکت در حوزه ایمنی و سلامت محیط کار می باشد.

اجرای برنامه های اوقات فراغت همراه با خانواده شاغلین و جدیدیت در مشارکت در برگزازی مسابقات ورزشی کارکنان در سطح استان و کشور از دیگر برنامه های شرکت در حوزه مسئولیت اجتماعی است.